DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG II

 
     TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                ĐỢT 1/2020                                                       Thái Nguyên, ngày 18 tháng 3 năm 2020                                                                                                                                                                                       DANH SÁCH THÍ SINH
                                            ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG II
 

TT Vị trí việc làm Thí sinh Ghi chú
Họ và tên SBD Ngày tháng năm sinh Nam Nữ
1 Chuyên viên Nguyễn Việt Nam 01 16/02/1981 x    
2 Kế toán viên Hoàng Điệp 02 27/01/1980   x  


   HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
            Chủ tịch
               (Đã ký)
 
  
      Nguyễn Đức Sinh