THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 TẠI TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC

 

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
HĐTD VIÊN CHỨC ĐỢT I/2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Số:   91 /TB-CĐCNVĐ         Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2020
THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tại vòng 2
tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
 
Căn cứ công văn số 470/BCT-TCCB, ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức;
Căn cứ Kế hoạch kèm theo tờ trình số 11/TTr- CĐCNVĐ ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức;
Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển phù hợp với kế hoạch và vị trí tuyển dụng của nhà trường;
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn với nội dung như sau:
I. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, mức phí, thời gian, địa điểm phổ biến nội quy xét tuyển.
1. Ngày 18/3/2020 đến ngày 22/3/2020
- Trường niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 (phỏng vấn) trên trang thông tin điện tử của Trường            (truongvietducthainguyen.edu.vn) và tại bảng tin phòng Tổ chức- Hành chính (tầng I nhà Hiệu bộ).
- Thí sinh đến phòng Tổ chức- Hành chính để đóng tiền lệ phí dự tuyển (500.000/01 thí sinh).
2. Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 3 năm 2020
- Triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển và nhận thẻ tham dự phỏng vấn.
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng II nhà Hiệu bộ
II. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển phỏng vấn tại vòng II
1. Thời gian xét tuyển:
- Sáng 8 giờ 00 phút ngày 25/3/2020 (thứ 4), thí sinh có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định, trang phục dự thi gọn gàng, lịch sự.
- Thí sinh mang theo thẻ dự phỏng vấn, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để làm thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Trường CĐCN Việt Đức thông báo để anh/chị biết và tham dự kỳ xét tuyển theo quy định.
            Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn từng cá nhân./.

Nơi nhận:
  • Các đơn vị trong toàn trường;
  • Thí sinh dự tuyển;
  • Thông báo Website;
  • Lưu VT;TCHC.
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
Chủ tịch
(Đã ký)
                  
                     Nguyễn Đức Sinh
 Click vào đây để Dowload về máy tính