THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2020


 
      BỘ CÔNG THƯƠNG                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                         
                                                                                      Thái Nguyên, ngày 21 tháng 02 năm 2020 

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020
 
Thực hiện Công văn số 470/BCT-TCCB ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức thông báo:
I. Nhu cầu tuyển dụng (02 viên chức)
 
STT Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng Mã ngạch Số lượng chỉ tiêu cần tuyển
1 Quản trị xây dựng/Chuyên viên 01.003 01
2 Kế toán tài chính/Kế toán viên 06.031 01
  Tổng cộng   02
 
       II. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển, theo 2 vòng
      III. Đối tượng đăng ký xét tuyển
Người đăng ký xét tuyển viên chức tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức phải có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm; chức danh dự tuyển, đảm bảo các điều kiện tại điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
  1. Điều kiện, thủ tục, lệ phí tham gia xét tuyển
  1. Điều kiện dự tuyển
  1. Điều kiện chung
Người đăng ký dự tuyển có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:
- Có phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
           - Có văn bằng chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm;
           - Có chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm;
           - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
         - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm do nhà trường xác định, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trường công lập, trường ngoài công lập.
         - Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tin học
- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
  1. Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của nhà nước; Vị trí tuyển dụng theo yêu cầu cụ thể của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
  1. Thủ tục, hồ sơ
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).
Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. các trường hợp giả mạo, khai mạn hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển của nhà trường. Nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong nhà trường sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
  1. Lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét tuyển của thí sinh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2026 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:
 
- Dưới 100 thí sinh /thí sinh đủ điều kiện/lần 500.000 đồng
- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh /thí sinh đủ điều kiện/lần 400.000 đồng
- Từ 500 thí sinh trở lên /thí sinh đủ điều kiện/lần
 
300.000 đồng

Lệ phí xét tuyển sẽ thông báo cụ thể sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển.
V. Nguyên tắc, phương thức, nội dung, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển
1. Hình thức tuyển dụng: Căn cứ Mục 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2028 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/NĐ-CP ngày 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển, theo 2 vòng.
2. Nội dung xét tuyển
a) Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2, do ban kiểm tra Phiếu thực hiện.
Chậm nhất là 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hiệu trưởng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 phải tiến hành tổ chức xét tuyển vòng 2.
c) Vòng 2: Phỏng vấn
Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tổ chức phỏng vấn tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vẩn 30 phút.
Không thực hiện phúc khảo đối với điểm phỏng vấn.
  1. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên theo quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định cộng với điểm ưu tiên quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hiệu trưởng quyết định người trúng tuyển.
c) Người trúng tuyển được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ trước khi ký hợp đồng làm việc theo quy định.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).
Thời gian: Từ ngày 25/02/2020 đến hết ngày 15/03/2020 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30); 20 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thộng tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
Địa điểm: Tại tầng 2 nhà Hiệu bộ, phòng Tổ chức- Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức. Điện thoại: 0987748843.
VII. Thông báo người đủ điều kiện tham dự vòng 2
Từ ngày 18/3/2020 đến ngày 22/3/2020; niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 tại bảng thông tin phòng Tổ chức- Hành chính; trên trang thông tin điện tử của nhà trường (truongvietducthainguyen.edu.vn).
VIII. Thời gian triệu tập thí sinh
Ngày 24/3/2020 triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển vòng 2 và nhận thẻ phỏng vấn.
Ngày 25/3/2020 tổ chức xét tuyển vòng 2, thời gian xét tuyển phỏng vấn tại vòng 2 là 30 phút.
Để biết thêm thông tin, chi tiết về: Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, nội dung và lệ phí xét tuyển vui lòng truy cập trang Web của nhà trường. (truongvietducthainguyen.edu.vn)./.
 
Nơi nhận:
- Vụ TCCB Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Phòng Quản lý khoa học và HTQT (đăng Website);
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu VT, TCHC.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
 
 
 Nguyễn Đức Sinh
 
Click vào đây để Dowload về máy tính