Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                   Thái Nguyên, ngày 08 tháng 8 năm 2016
 
THÔNG BÁO
V/v Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017
 
Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường
 
      Căn cứ Quy chế hoạt động nghiên cứu Khoa học Công nghệ ban hành theo Quyết định số 327/QĐ-CĐCNVĐ ngày 16 tháng 11 năm 2015, áp dụng tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Đức.
     Căn cứ vào định hướng hoạt động NCKH của nhà trường, Hiệu trưởng thông báo một số nội dung Nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 gồm các chủ đề sau:
      - Các đề tài về xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà Trường, phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động đào tạo...
      - Các đề tài về khoa học giáo dục: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, công tác quản lý; phát triển chương trình đào tạo theo các tiêu chí mới: Mục tiêu rõ ràng, có chuẩn kiến thức, kỹ năng; Đáp ứng nhu cầu xã hội.            
      - Các đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo, viết bài công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành (ứng dụng cho trường CĐCN Việt Đức)…
      - Chỉnh lý tài liệu học cho các trình độ đào tạo, đặc biệt là tài liệu cho các nghề mới được chỉnh lý chương trình trong năm học 2015-2016.
      - Các sáng kiến, cải tiến phục vụ cho việc quản lý, giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo...
      Để có cơ sở tiến hành các thủ tục tuyển chọn và giao nhiệm vụ NCKH năm học 2016-2017 đề nghị các Đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện đề tài NCKH theo mẫu và gửi về bộ phận Quản lý khoa học – Phòng Đào tạo trước ngày 31/9/2016.
      Hồ sơ đăng ký đề tài NCKH được đăng tải tại địa chỉ:
www.http://truongvietducthainguyen.edu.vn truy cập mục Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế hoặc liên hệ trực tiếp bộ phận Quản lý khoa học – Phòng Đào tạo (đ/c Đạt).
                                                                               
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                       (đã ký)

 
                                                                                 Vũ Xuân Vượng
 
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh: 0280.6.267.116

Phòng Đào tạo : 0280.3.862.077
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN