HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

Click vào đây để Dowload về máy tính

Nguồn tin: P.Tổ chức