DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Click vào đây để Dowload về máy tính

Nguồn tin: P.Tổ chức