I. Thông tin về đơn vị
1. Tên đơn vị
- Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
- Tên tiếng Anh: Vietnam - Germany Industrial College
- Tên viết tắt: VDIC
- Tên rút gọn: Trường CĐCN Việt Đức
2. Địa chỉ liên hệ
Phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
3. Ảnh - Logo:
4. Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức được thành lập năm 1973 với tên gọi ban đầu là trường Công nhân Kỹ thuật Việt Nam - Cộng hòa Dân chủ Đức (do nước Cộng hòa Dân chủ Đức giúp đỡ xây dựng). Sau 15 năm xây dựng và phát triển đến năm 1998 trường được nâng cấp thành trường Trung học Công nghiệp Việt Đức. Tháng 04/2006 trường được Nhà nước phê duyệt quy hoạch và nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.

5. Chức năng, nhiệm vụ
Phần I: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
A. Chức năng
            Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (Sau đây gọi tắt là Trường) trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng kỹ thuật - kinh tế Công nghiệp và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực công nghệ: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện tử, Tin học, Tự động hoá, Kế toán, Tài chính Ngân hàng theo quy định của pháp luật; Là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất - kinh doanh của ngành Công nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội.
            Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Công Thương; chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, Ngành liên quan; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nơi Trường đặt trụ sở; được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.
B. Tư cách pháp nhân
Trường là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có con dấu (bao gồm: Con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
C.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể quần chúng
             Trường có tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng, Lãnh đạo Trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên Đảng viên, quần chúng đoàn kết thống nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.
            Các đoàn thể và tổ chức xã hội trong Trường hoạt động theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục theo quy định của Luật giáo dục và phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể và tổ chức xã hội.
D. Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau
1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực công nghệ:
+ Kỹ thuật Cơ khí
+ Kỹ thuật ô tô
+ Kỹ thuật điện tử
+ Tin học
+ Tự động hoá
+ Kế toán
+ Tài chính Ngân hàng
+ Đào tạo lái xe Ô tô B1-B2
+ Sư phạm nghề theo quy định của pháp luật.
 2. Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật chuyên ngành và công nhân kỹ thuật bậc cao.
3. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với ngành nghề trường được phép đào tạo theo chương trình khung do Nhà nước quy định.
4. Thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật giáo dục.
5. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
6. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chuyên ngành; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất.
7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm sản xuất, sản xuất kết hợp đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.
8. Tổ chức các hoạt động in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.
9. Phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ chuyên ngành với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.
            10. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được nhà nước giao.
            11. Quản lý tổ chức, biên chế theo phân cấp quản lý của Bộ Công Thương
            12. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường, bảo vệ tài sản và thực hiện các biên pháp bảo hộ, an toàn lao động.
            13. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định.
            14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
E. Quyền hạn của Trường
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, giáo trình, kế hoạch đào tạo của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường Cao đẳng của Nhà nước.
2. Được hợp tác liên doanh, nhận tài trợ, góp vốn của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự phát triển của Trường và ngành công nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Được huy động vốn trong giảng viên, cán bộ, nhân viên để phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.         
4. Được nhà nước giao đất, cho thuê đất, vay vốn; được miễn giảm thuế theo quy định hiện hành.
5. Được ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
6. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) phê duyệt và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó: Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, xưởng sản xuất, cửa hàng và quyết định các vấn đề về cán bộ từ ngạch giảng viên, chuyên viên và nhân viên.
7. Quyết định tiếp nhận, luân chuyển, nâng lương, nghỉ chế độ, khen thưởng, kỷ luật, cử đi học, đi công tác ở trong nước và ngoài nước theo phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.
8. Tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm.
9. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 
Phần II: Cơ cấu tổ chức của trường
            1. Lãnh đạo
                        a. Hiệu trưởng: 01
                        b. Các Phó hiệu trưởng: 03
            2. Các bộ phận nghiệp vụ:
                        a. Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
                        b. Phòng Tổ chức - Hành chính
                        c. Phòng Tài chính - Kế toán
                        d. Phòng Quản trị - Đời sống
                        e. Phòng Thực tập sản xuất - Quản lý thiết bị
                        f. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
            3. Hội đồng Khoa học - Đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác
            4. Các bộ phận chuyên môn
                        a. Khoa Cơ khí cắt gọt
                        b. Khoa Nguội sửa chữa thiết bị công nghiệp
                        c. Khoa Cơ khí Động lực
                        d. Khoa Điện - Điện tử - Điện lạnh
                        e. Khoa Công nghệ thông tin
                        f. Khoa Khoa học cơ bản
                        g. Khoa Cơ khí Chế tạo máy
                        h. Khoa Cơ khí kết cấu
                        i. Khoa Kinh tế và Quản lý
                        j. Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết
                        k. Khoa Khoa học cơ bản
            5. Các Trung tâm, cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, bao gồm:
                        a. Trung tâm dịch vụ sửa chữa thiết bị công nghiệp
                        b. Trung tâm dịch vụ Việt Đức ô tô
                        c. Trung tâm Tin học và Trung tâm ngoại ngữ
                        d. Trung tâm đào tạo nghề lái xe ô tô
 
6. Cơ cấu tổ chức
7. Danh sách các phòng, khoa
8. Các văn bản liên quan
9. Thông tin liên lạc
- Điện thoại: 0280.3861511
- Fax: 0280.3862079
- Email: cdvietduc@vnn.vn