QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHUYẾN HỌC

HỘI KH THỊ XÃ SÔNG CÔNG
BAN KHUYẾN HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Thái Nguyên, ngày 02  tháng 11 năm 2012
 
 
QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Ban khuyến học Trường CĐCN Việt Đức
Giai đoạn ( 2012-2017)

CHƯƠNG I
TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Điều 1. Ban khuyến học Trường CĐCN Việt Đức là một tổ chức tự nguyện của mọi CB-GV-CNV và HSSV có tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, tích cực tham gia xã hội hoá giáo dục, góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân tham gia giáo dục” nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và nhà trường.
Điều 2. Ban Khuyến học Trường CĐCN Việt Đức là thành viên của Hội Khuyến học thị xã Sông Công hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
 
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Điều 3. Ban Khuyến học Trường CĐCN Việt Đức có nhiệm vụ phấn đấu nhằm đạt được 3 mục tiêu cơ bản:
1.Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, xây dựng một xã hội học tập, nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và trong xã hội, bảo vệ quyền lợi học tập của mọi người; đặc biệt chú ý tới những người nghèo; những người không có điều kiện học tập, những người có năng khiếu.
2.Trân trọng vai trò của người thầy và chăm sóc người thầy trong sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo; khuyến khích người thầy phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp và đạo đức, kiến nghị với các cấp quản lý nhà nước về việc ban hành chính sách và chế độ đãi ngộ người thầy tương xứng với yêu cầu đào tạo và với vị thế trong xã hội.
3.Làm tư vấn về giáo dục trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cán bộ lãnh đạo và những nhà tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, kiến nghị với các cấp lãnh đạo về chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển giáo dục.
 
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
   1.Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ -BGH, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Nhà nước, các quy định của nhà trường và chịu sự quản lý của các cấp chính quyền, tổ chức, ngành cấp trên có quan hệ hợp tác với nhiệm vụ công tác giáo dục;
   2.Phát huy quyền chủ động, sáng tạo của các hội viên và các tổ chức chi hội. Ban liên kết với các tổ chức ban ngành đoàn thể trong trường; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn và toàn thể CB-GV-CNV tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.
   3.Tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ về tinh thần, vật chất của các tổ chức, cá nhân vì sự nghiệp khuyến học của nhà trường để vận dụng triển khai đạt hiệu quả.
 
CHƯƠNG III
HỘI VIÊN
Điều 5. Công dân Việt Nam ở trong và ngoài trường có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục Trường CĐCN Việt Đức; tán thành Điều lệ, quy chế của Ban Khuyến học, tự nguyện đăng ký gia nhập Hội đều được xem xét và công nhận là hội viên.
 
Điều 6. Hội viên có nhiệm vụ:
- Tôn trọng và thực hiện quy chế, nghị quyết của Ban.
- Tuyên truyền tổ chức hoạt động của Ban và phát triển hội viên mới.
- Đóng góp hội phí và tham gia vận động xây dựng quỹ Ban.
- Sinh hoạt trong các tổ chức chi hội trực thuộc.
 
Điều 7.  Hội viên có quyền lợi:
- Trao đổi, thảo luận công việc của Ban khuyến học, đề xuất ý kiến nhằm phát triển phong trào khuyến học và sự nghiệp giáo dục trong nhà trường.
- Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Hội.
- Các thành viên của Ban được giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong tổ chức và hoạt động.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
Điều 8. Tổ chức và hoạt động của Ban Khuyến học Trường CĐCN Việt Đức bao gồm:
1. Ban Khuyến học trường:
1.1 Ban khuyến học có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, hướng dẫn của Hội khuyến học cấp trên, quản lý tài chính và lãnh đạo hoạt động của Ban khuyến học, triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp.
1.2. Quỹ khuyến học của Ban có chức năng vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các hoạt động khuyến học, hoạt động theo điều lệ của quỹ và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Người được giao quản lý quỹ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của quỹ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của  Trưởng ban.
2. Các chi hội cơ sở
2.1. Ban khuyến học trường CĐCN Việt Đức có 19 chi hội bao gồm các chi hội của các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ: Chi hội cử ra Chi hội trưởng, chi hội phó. Có nhiệm vụ xây dựng, phát triển và tổ chức phối hợp với các nhà trường, các đoàn thể xã hội, hội cha mẹ học sinh, các dòng họ để cùng vận động nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học cơ sở, xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ khuyến học của chi hội cơ sở.
2.2. Chi hội cơ sở điều hành công việc thường xuyên của chi Hội, phân công một hoặc một số hội viên phụ trách quỹ khuyến học cơ sở và phân công hội viên phụ trách các mặt công tác, hỗ trợ và phát triển phong trào khuyến học, tổ chức, kiểm tra, đồng thời phân công công tác cho các  hội viên. Chi hội cơ sở sinh hoạt 3 tháng một lần.
2.3. Quỹ khuyến học của chi Hội do Ban khuyến học trường trực tiếp chỉ đạo theo quy chế sử dụng và quản lý quỹ, sử dụng dưới sự kiểm tra, hướng dẫn của Ban.
2.4. Chi hội khuyến học của các đơn vị, có nhiệm vụ động viên khuyến khích học sinh sinh viên và CB-GV-CNV tích cực học tập đạt các cấp độ thành tích để đề nghị khen thưởng. Quỹ hỗ trợ và giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục học tập, đạt kết quả từ loại giỏi trở lên.
CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 9. Tổ chức Ban khuyến học, cán bộ, hội viên có thành tích trong hoạt động khuyến học được Ban biểu dương khen thưởng theo quy định của Ban khuyến học hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
Tổ chức, cán bộ hội viên hoạt động sai trái với điều lệ Hội khuyến học Việt Nam, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban khuyến học trường CĐCN Việt Đức và các Nghị quyết của Ban thì tuỳ theo mức độ sai phạm mà bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến giải thể đối với tổ chức Ban; hoặc khiển trách, cảnh cáo đối với hội viên.
 
CHƯƠNG VI
TÀI CHÍNH CỦA BAN
Điều 10. Tài chính của Ban gồm:
1. Phần thu.
- Hội phí của hội viên 5000đ/tháng.
- Quỹ đóng góp của các chi hội (tự nguyện).
- Sự tài trợ dưới mọi hình thức của các tổ chức, cá nhân để thực hiện mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục.
- Tiếp nhận sự đóng góp (nếu có) của các đơn vị trực thuộc.
- Thu lãi từ quỹ mở tại ngân hàng (nếu có).
- Tiếp nhận từ các khoản hỗ trợ khác.
2. Phần chi:
- Thưởng cho con CB-GV-CNV thi đỗ vào các trường Đại học mức 200.000đ/HS; đạt học sinh giỏi cấp huyện (thị) 50.000đ/học sinh, cấp Tỉnh 100.000đ/học sinh, cấp toàn quốc 300.000đ/học sinh (thưởng mức cao nhất đối với một học sinh)
- Thưởng cho HSSV của trường đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 100.000đ/HSSV, cấp toàn quốc 300.000đ/HSSV
- Thưởng các gia đình hiếu học mức 200.000đ/gia đình
- Thưởng GV dạy giỏi cấp tỉnh mức 100.000đ/GV, cấp toàn quốc mức 300.000đ/GV
- Chi đột xuất do trưởng ban quyết định.
Điều 11. Tài chính của hội được quản lý theo các quy định hiện hành của nhà nước và của Hội; được sử dụng đúng mục đích của Hội. Hàng năm Ban sơ kết thông báo đến các Chi hội.
CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Ban khuyến học có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Quy chế trong toàn Ban. Quy định này được thực hiện từ 01.11 2012. Trong quá trình thực hiện, qui chế có thể được chỉnh sửa, bổ xung cho phù hợp với tình hình thực tế của Ban và yêu cầu của đa số hội viên.
            Các quy định liên quan trước đây hết hiệu lực thực hiện./.
 

              HIỆU TRƯỞNG            TM.BAN KHUYẾN HỌC
          TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
            Nguyễn Viết Hải
 
 

Những tin cũ hơn

 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn