MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP
 
          Kính gửi :   Ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức;
                             Đồng kính gửi phòng Đào tạo.
 
        Tên em là : …......................................... Nam (nữ): ............................. …….
Ngày sinh:………………………………………………………………………..
Nơi sinh (ghi rõ 2 địa danh huyện, tỉnh): ………………..…………..…………...
Quê quán (ghi rõ 2 địa danh huyện, tỉnh): …………………....………………...
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………….
Số CMND (số hộ chiếu/căn cước công dân): ……….….. Ngày cấp: …./…./….
Nơi cấp: ………………………………………………………………………….
Trước đây em là học sinh/sinh viên của trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Thuộc lớp: ………………………………., Khóa: ………………………...….…
Ngành/nghề đào tạo: ………..…………..., Hình thức đào tạo: …………………
Đào tạo tại: Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
Đã được cấp bằng ngày ….... tháng …... năm …………………………………..
Số hiệu bằng: ……………………………., Số vào sổ cấp bằng: ……………….
Nay em làm đơn này đề nghị nhà trường cấp giấy chứng nhận là em đã tốt 
nghiệp và học tập tại trường.
Lý do: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
                    Em xin chân thành cảm ơn./.
 
XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
................, ngày ....tháng .... năm 20....
Người làm đơn
XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ
QUẢN LÝ VBCC
PHÒNG ĐÀO TẠO
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
 CHỈNH SỬA BẰNG TỐT NGHIỆP/CẤP BẢN SAO BẰNG
TỐT NGHIỆP TỪ SỔ GỐC
 
          Kính gửi :   Ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức;
                             Đồng kính gửi phòng Đào tạo.
 
        Tên em là : …......................................... Nam (nữ): ............................. …….
Ngày sinh:………………………………………………………………………..
Nơi sinh (ghi rõ 2 địa danh huyện, tỉnh): ………………..…………..…………...
Quê quán (ghi rõ 2 địa danh huyện, tỉnh): …………………....………………...
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………….
Số CMND (số hộ chiếu/căn cước công dân): ……….….. Ngày cấp: …./…./….
Nơi cấp: ………………………………………………………………………….
Trước đây tôi là học sinh/sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Thuộc lớp: ………………………………., Khóa: ………………………...….…
Ngành/nghề đào tạo: ………..…………..., Hình thức đào tạo: …………………
Đào tạo tại: Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
Đã được cấp bằng ngày ….... tháng …... năm …………………………………..
Số hiệu bằng: ……………………………., Số vào sổ cấp bằng: ……………….
Nay em làm đơn này đề nghị nhà trường chỉnh sửa bằng tốt nghiệp/cấp bản sao
bằng tốt nghiệp từ sổ gốc mà em đã được nhà trường cấp.
Lý do: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
                    Em xin chân thành cảm ơn./.
 
XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)
 
................, ngày ....tháng .... năm 20....
Người làm đơn
   
 
Click vào đây để Dowload về máy tính