HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2017

   CĐ CÔNG THƯƠNG VN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 Số:         /KH-CĐ-CĐCNVĐ
                                                               Thái Nguyên, ngày 03 tháng 7 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
 
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn Công Thương Việt Nam,
Công đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong nhà trường như sau:
 
I. Mục đích, yêu cầu Đại hội công đoàn các cấp
1. Quán triệt Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền, Công đoàn trường đối với phong trào CNVC, LĐ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
2. Đại hội các tổ Công đoàn có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng phong trào, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đã qua; rút ra bài học kinh nghiệm về thành công, yếu kém để xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ mới.
3. Lựa chọn bầu tổ trưởng CĐ với những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, nhiệt tình, uy tín và bản lĩnh để tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao uy tín, vị thế của công đoàn trong nhà trường.
4. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức công đoàn. Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, dân chủ, tiết kiệm".
II. Kế hoạch tiến hành đại hội công đoàn các cấp
1. Đối với các tổ công đoàn thuộc công đoàn bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc CĐ trường:
* Thời gian đại hội:  không quá 1/2 ngày và xong trước ngày 30/7/2017. (có thể kết hợp với Hội nghị cán bộ, viên chức vòng I)
* Nội dung:
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bầu Chủ tịch và thư ký (01 Chủ tịch, 01 thư ký).
3. Tổ trưởng công đoàn báo cáo hoạt động của tổ công đoàn gồm:
+ Dự thảo báo cáo đánh giá công tác hoạt động của tổ công đoàn năm học 2016-2017, rút ra bài học kinh nghiệm;
+ Dự thảo đánh giá việc thực hiện cơ chế nội bộ của tổ công đoàn và dự kiến bổ sung, sửa đổi cơ chế cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;
+ Dự thảo phương hướng hoạt động của tổ công đoàn năm học 2017-2018.
4. Thảo luận.
5. Bình xét danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 (theo mẫu biểu).
6. Bầu tổ trưởng công đoàn năm học 2017-2018.
7. Giới thiệu nhân sự vào BCHCĐ trường nhiệm kỳ 2017-2022 (số lượng 11 đ/c).
8.  Bầu đại biểu đi dự Đại hội CĐ trường nhiệm kỳ 2017-2022 (theo số lượng phân bổ của CĐ trường).
9. Thư ký thông qua Nghị quyết đại hội, chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết.
- Thông qua biên bản đại hội.
10. Tổng kết bế mạc.
* Kinh phí
Kinh phí cho Đại hội công đoàn cấp tổ: 50.000 đồng/người. Các tổ công đoàn lập danh sách đoàn viên gửi về thường trực CĐ trường (đ/c Sơn) để làm thủ tục lĩnh tiền.
2. Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2017-2022)
          - Công đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn trường lần thứ 19 nhiệm kỳ 2017-2022 với mục đích, yêu cầu như đã nêu ở trên;
- Thời gian:  Dự kiến vào cuối quý IV/2017.
- Hình thức tổ chức: Đại hội đại biểu (110 đại biểu).
- Kế hoạch Đại hội sẽ gửi tới các đơn vị.
* Một số điểm cần lưu ý để thực hiện:
          - Các tổ công đoàn trước khi đại hội phải thông qua kế hoạch, báo cáo và dự kiến nhân sự (tổ trưởng CĐ) với đơn vị trưởng, cấp uỷ chi bộ. Ban chấp hành CĐBP phải kiêm nhiệm tổ trưởng công đoàn.
          - Giới thiệu nhân sự cho BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ tới nên giới thiệu những đ/c trong Ban chấp hành CĐBP hoặc tổ trưởng CĐ trực thuộc CĐ trường.
          - Sau khi đại hội xong, các tổ công đoàn gửi hồ sơ đại hội về thường trực CĐ trường trước ngày 30/7/2017 (đ/c Sơn). Hồ sơ gồm có:
+ Nghị quyết đại hội (bản photo).
+ Biên bản bầu tổ trưởng CĐ.
+ Biên bản bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX nhiệm kỳ (2017-2022).
+ Biên bản giới thiệu nhân sự vào BCHCĐ trường lần thứ XIX nhiệm kỳ (2017-2022).
Hồ sơ, mẫu biểu Đại hội được đăng trên trang Websie của nhà trường, chuyên mục tin Công đoàn./.
 
    T/M BCHCĐ TRƯỜNG
Nơi nhận:                                                                                       Chủ tịch
- Các tổ CĐ trực thuộc và tổ CĐ bộ phận;
- Uỷ viên BCHCĐ trường;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Bí thư Đảng uỷ (để báo cáo);                          
- CĐCT VN (để báo cáo);                                                               
- Lưu TTCĐ trường.                                                                 
                                                                                                   Nguyễn Thị Hồng Sơn
Click vào đây để Dowload về máy tính
 
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn