PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG/CHỈNH LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (THEO LUẬT GDNN)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG/CHỈNH LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Dành cho thành viên hội đồng thẩm định cấp trường)
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên chương trình đào tạo: .............................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Tiểu ban xây dựng/chỉnh lý:...........................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Người phản biện:................................................................. Đơn vị: ..............................
Trình độ chuyên môn/học vị: ................................................................................................
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
      Sau khi xem xét nội dung chương trình đào tạo, người phản biện có những ý kiến sau:
1. Cấu trúc, nội dung chương trình:
a) Vị trí, tính chất của môn học/mô đun:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Mục tiêu của môn học/mô đun:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c) Nội dung của môn học/mô đun:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d) Điều kiện thực hiện môn học/mô đun:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e) Phương pháp và nội dung đánh giá:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
f) Hướng dẫn sử dụng chương trình:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Định dạng chương trình:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Các ý kiến nhận xét khác (Kiến nghị, bổ xung, sửa đổi - Có phụ lục kèm theo)
            - Bổ xung mới (tổng số ý kiến):........................................................................
            - Sửa đổi:
                        + Sửa đổi về nội dung (tổng số ý kiến): ..................................................
                        + Sửa đổi về hình thức (tổng số ý kiến): ................................................
                        + Sửa đổi lỗi chính tả (tổng số ý kiến): ..................................................
 
4. Đánh giá chung:                      Đạt yêu cầu:                                                  
                                                Cần phải chỉnh sửa để đạt yêu cầu:           
                                                Không đạt yêu cầu:                                      
 
                                                                        Thái nguyên, ngày       tháng 12 năm 2015
                                                                                              Người đánh giá
                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 Click vào đây để Dowload về máy tính
 
 
 
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh; Phòng Đào tạo:
0986936315

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2022

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2022