PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG/CHỈNH LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (THEO LUẬT GDNN)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG/CHỈNH LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Dành cho thành viên hội đồng thẩm định cấp trường)
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên chương trình đào tạo: .............................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Tiểu ban xây dựng/chỉnh lý:...........................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Người phản biện:................................................................. Đơn vị: ..............................
Trình độ chuyên môn/học vị: ................................................................................................
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
      Sau khi xem xét nội dung chương trình đào tạo, người phản biện có những ý kiến sau:
1. Cấu trúc, nội dung chương trình:
a) Vị trí, tính chất của môn học/mô đun:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Mục tiêu của môn học/mô đun:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c) Nội dung của môn học/mô đun:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d) Điều kiện thực hiện môn học/mô đun:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e) Phương pháp và nội dung đánh giá:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
f) Hướng dẫn sử dụng chương trình:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Định dạng chương trình:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Các ý kiến nhận xét khác (Kiến nghị, bổ xung, sửa đổi - Có phụ lục kèm theo)
            - Bổ xung mới (tổng số ý kiến):........................................................................
            - Sửa đổi:
                        + Sửa đổi về nội dung (tổng số ý kiến): ..................................................
                        + Sửa đổi về hình thức (tổng số ý kiến): ................................................
                        + Sửa đổi lỗi chính tả (tổng số ý kiến): ..................................................
 
4. Đánh giá chung:                      Đạt yêu cầu:                                                  
                                                Cần phải chỉnh sửa để đạt yêu cầu:           
                                                Không đạt yêu cầu:                                      
 
                                                                        Thái nguyên, ngày       tháng 12 năm 2015
                                                                                              Người đánh giá
                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 Click vào đây để Dowload về máy tính