MẪU PHẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐƠN VỊ

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN
(Phục vụ đăng tải trên Website trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức)
                                                   1. Tên đơn vị:………………………………………….
                                                   2. Lãnh đạo đơn vị:
STT Họ và Tên
(ghi đầy đủ Học hàm/học vị)
Chức vụ Ảnh
(3x4cm)
Số điện thoại
(di động/cố định)
Email
1   Trưởng đơn vị      
2   Phó trưởng đơn vị      
 
 
3. Tổng số CB/GV/CNVC/LĐ tại đơn vị:…………. người.
4. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                     Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                    Người điền phiếu


Ngoài các thông tin đã cung cấp, đề nghị các đơn vị gửi đính kèm một số hình ảnh/video
hoạt động nổi bật của đơn vị về địa chỉ manhhoangvdtn@gmail.com
­­­­
Trân trọng cảm ơn!
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Click vào đây để Dowload về máy tính

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh: 0208.6267.116

Phòng Đào tạo : 0208.3862.077
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN