THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2017-2018

 
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số: 253 /TB-CĐCNVĐ
                                                                   Thái Nguyên, ngày 11 tháng 8 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018
 
Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường
 
      Căn cứ Quy chế hoạt động nghiên cứu Khoa học Công nghệ ban hành theo Quyết định số 327/QĐ-CĐCNVĐ ngày 16 tháng 11 năm 2015, áp dụng tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Đức.
     Căn cứ vào định hướng hoạt động NCKH của nhà trường, Hiệu trưởng thông báo một số nội dung Nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 gồm các chủ đề sau:
      - Các đề tài về xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà Trường, phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động đào tạo...
      - Các đề tài về khoa học giáo dục: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, công tác quản lý; phát triển chương trình đào tạo theo các tiêu chí mới: Mục tiêu rõ ràng, có chuẩn kiến thức, kỹ năng; đáp ứng nhu cầu xã hội.            
      - Các đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo ứng dụng cho trường CĐCN Việt Đức
      - Chỉnh lý, biên soạn tài liệu học tập cho các trình độ đào tạo (ưu tiên chỉnh lý, biên soạn tài liệu cho mô đun các nghề đào tạo).
      - Các sáng kiến, cải tiến phục vụ cho việc quản lý, giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo...
      Để có cơ sở tiến hành các thủ tục tuyển chọn và giao nhiệm vụ NCKH năm học 2017-2018 đề nghị các Đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện đề tài NCKH theo mẫu và gửi về phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế trước ngày 30/9/2017.
      Hồ sơ đăng ký đề tài NCKH được đăng tải tại địa chỉ:
www.http://truongvietducthainguyen.edu.vn truy cập mục Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế hoặc liên hệ trực tiếp phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (đ/c Đạt).
                                                                               
                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             (đã ký)
 
                                                                                     Nguyễn Đức Sinh
 
 
 
 
                                                                                                             
 
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2023HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh; Phòng Đào tạo:
0986936315

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023