HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2021 - 2026

             THÀNH ỦY SÔNG CÔNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC  
                          Số:  78 /HD – ĐU                         Thái Nguyên, ngày  03  tháng 11  năm 2016
                                 
 

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUY HOẠCH
 CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2021 - 2026

 
 

A. CĂN CỨ
          - Căn cứ Nghị quyết 42-NQ-TW và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý;
          - Căn cứ công văn số 102-CV/BCS ngày 29/8/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về triển khai rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026;
          - Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương;
          - Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy quý IV/2016.
B. YÊU CẦU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH  
1. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng đơn vị.
Công tác quy hoạch cán bộ là kế hoạch tổng thể, dài hạn về đội ngũ cán bộ có triển vọng đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch.
2. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.
- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch ở cấp trên, bảo đảm sự gắn kết giữa quy hoạch cán bộ các cấp trong nhà trường; giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của các đơn vị và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trường.
3. Phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:
3.1. Nội dung đánh giá: Căn cứ để lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch là tiêu chuẩn chức danh cán bộ nêu trong Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý của Trường đã ban hành.
Đánh giá theo các nội dung:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân...
- Năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp cán bộ viên chức trong đơn vị; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong đơn vị.
- Uy tín: Thể hiện thông qua kết quả tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ.
- Sức khoẻ: Bảo đảm sức khoẻ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh được quy hoạch.
- Chiều hướng, triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.
3.2. Thẩm quyền đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:
- Trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ đánh giá;
-  Tập thể lãnh đạo và cấp ủy các cấp đánh giá (có tham khảo ý kiến của chi ủy nơi cán bộ cư trú về bản thân và gia đình cán bộ).
- Kết luận về đánh giá cán bộ được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể lãnh đạo đơn vị.
Kết quả đánh giá công chức, viên chức hằng năm (không quá 6 tháng tới thời điểm xem xét) được sử dụng cho việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch; trường hợp cán bộ có vấn đề mới phát sinh thì đánh giá, kết luận bổ sung.
4. Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm "mở" và "động":
Quy hoạch "mở" được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong từng đơn vị, không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch ở đơn vị khác.
Quy hoạch "động" là quy hoạch đựợc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.
5. Quy hoạch đối với cán bộ đương chức:
Cán bộ đương chức nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục được bổ nhiệm lại thì là nguồn đương nhiên, không đưa vào quy hoạch chức vụ đang đảm nhiệm.
6. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch:
- Tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh.
Trường hợp đặc biệt không có nguồn, đơn vị phải báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để xem xét.
- Không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh; không quy hoạch 01 chức danh quá 4 người.
7. Yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch:
- Nên đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi và tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.
- Độ tuổi quy hoạch cho giai đoạn 2021-2026: Nam sinh từ 1966, nữ sinh từ 1971 trở lại đây.
 
8. Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ:
- Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ được công khai để cán bộ viên chức tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch ở đơn vị được biết.
- Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch được công khai trong toàn trường; đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ biết.
C. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
I. Quy trinh thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị (Trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường)
1. Lấy ý kiến giới thiệu của đơn vị.
* Bước 1. Tổ chức Hội nghị lãnh đạo đơn vị
           - Thành phần: Đơn vị trưởng, phó đơn vị trưởng, bí thư chi bộ (hoặc cấp ủy chi bộ), trưởng các đoàn thể.
- Nội dung :
+ Đơn vị trưởng dự kiến danh sách giới thiệu quy hoạch, nhận xét đánh giá đối với viên chức do mình giới thiệu.
+ Hội nghị thảo luận, đánh giá theo các nội dung quy định tại mục 3.1 phần B và tiến hành giới thiệu danh sách.
(Nguồn giới thiệu có thể ở trong và ngoài đơn vị)
+ Bỏ phiếu giới thiệu.
* Bước 2. Hội nghị toàn thể đơn vị
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị (không tính lao động hợp đồng thời vụ, thuê khoán, thỉnh giảng)
- Nội dung:
+ Đơn vị trưởng thông báo kết quả giới thiệu nguồn và đánh giá nhận xét cán bộ của hội nghị lãnh đạo đơn vị theo các nội dung đánh giá quy định tại mục 3.1 phần B.
+ Hội nghị thảo luận bỏ phiếu giới thiệu
(người bỏ phiếu có thể giới thiệu bổ sung ngoài danh sách dự kiến, nguồn giới thiệu có thể trong hoặc ngoài đơn vị).
- Các đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể bỏ phiếu tán thành thì đưa vào danh sách quy hoạch.
* Bước 3. Chi bộ thảo luận và ra nghị quyết về việc giới thiệu danh sách quy hoạch.
 
* Bước 4. Báo cáo danh sách quy hoạch cán bộ của đơn vị với Hiệu trưởng
Hồ sơ gồm:
- Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch.
- Nhận xét đánh giá của tập thể đơn vị có xác nhận của  đơn vị trưởng đối với cán bộ được đưa vào quy hoạch
Thời gian hoàn thành: Trước 30/11/2016
2. Lấy ý kiến giới thiệu của tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
- Thành phần: Ban giám hiệu, Ban Thường vụ Đảng ủy
- Nội dung:
+ Thông qua kết quả giới thiệu của các đơn vị.
+ Tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt xem xét, đánh giá theo các nội dung quy định tại mục 3.1 phần B và giới thiệu danh sách quy hoạch.
 
3. Lấy ý kiến giới thiệu của tập thể cán bộ trường
- Thành phần: Ban giám hiệu, trưởng, phó phòng, khoa và tương đương; trưởng các đoàn thể.
- Nội dung:
+ Phòng Tổ chức hành chính thông báo kết quả giới thiệu quy hoạch của Hội nghị cán bộ chủ chốt.
+ Tập thể cán bộ trao đổi, thảo luận.
+ Hội nghị tiến hành ghi phiếu giới thiệu danh sách quy hoạch
4. Tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt xem xét và bỏ phiếu quyết định danh sách quy hoạch.
Thời gian hoàn thành: Trước 15/12/2016.
II. Quy trình thực hiện giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng)
* Bước 1. Trên cơ sở danh sách quy hoạch cán bộ quản lý cấp đơn vị, tập thể cán bộ chủ chốt đánh giá cán bộ theo các nội dung quy định tại mục 3.1 phần B và giới thiệu danh sách.
* Bước 2. Tổ chức Hội nghị cán bộ giới thiệu quy hoạch:
- Thành phần: Toàn thể cán bộ trường gồm: Ban giám hiệu, Trưởng phó phòng, khoa, trung tâm tổ trưởng tổ trực thuộc, trưởng các đoàn thể.
- Nội dung:
+ Hiệu trưởng thông báo danh sách giới thiệu của tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đánh giá, nhận xét đối với các cá nhân được giới thiệu.
+ Hội nghị thảo luận và giới thiệu bổ sung danh sách (nếu có)
+ Hội nghị tiến hành bỏ phiếu giới thiệu.
Các cá nhân đạt >50% số phiếu giới thiệu của hội nghị sẽ đưa vào danh sách thực hiện tại bước 3.
* Bước 3. Tập thể lãnh đạo chủ chốt xem xét, bỏ phiếu quyết định.
* Bước 4. Báo cáo danh sách quy hoạch với Bộ Công Thương
Thời hạn hoàn thành: 31/12/2016
 
Trên đây là Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2016 của nhà trường. 
Đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ và đơn vị trưởng nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
                                                                        T/M . BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                     BÍ THƯ 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Vũ Xuân Vượng
Click vào đây để Dowload về máy tính
 
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn