MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc.................., ngày ........ tháng ...... năm 2021.
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ
BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (HẠNG III)
(Mã số: V.09.02.03)
Kính gửi: Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
 
  • Họ và tên (chữ in hoa):.....................................................Nam/Nữ: .............
  • Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................
  • Nơi sinh (Huyện, Tỉnh):.................................................................................
  • Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................
  • Dân tộc:........................Tôn giáo:.....................Quốc tịch:.........................
  • Số CMND/CCCD:.......................Ngày cấp:................. Nơi cấp:...................
......................................................................................................................
  • Địa chỉ liên lạc: ...............................................................................................
    .........................................................................................................................
  • Số điện thoại:.................................Email: ....................................................
  • Đang công tác tại:...........................................................................................
  • Hạng chức danh đang đảm nhận: ...................................................................
Nay tôi có nguyện vọng học khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III do Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tổ chức.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Quy chế hiện hành./.

    NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
Click vào đây để Dowload về máy tính