Luật phòng chống tham nhũng và NĐ số 130-Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị

Click vào đây để Dowload về máy tính