Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=20351&cn_id=688819