QĐ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 09-CT/TW

   BỘ CÔNG THƯƠNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:        /QĐ-CĐCNVĐ                         Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công An.
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
 
Căn cứ QĐ số 1005/2006 ngày 17/6/2006 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho trường CĐCN Việt Đức;
Căn cứ Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 19/9/2012 của Thị ủy Sông Công về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Theo đề nghị của Hội đồng an ninh quốc phòng trường CĐCN Việt Đức
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công An gồm các ông(Bà) có tên sau:
1. Ông Vũ Xuân Vượng-Hiệu trưởng- Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Viết Hải-Phó Hiệu trưởng-phó ban.
3. Ông Dương Quốc Quang-Tổ trưởng(CB an ninh)- UV trường trực.
4. Ông Nguyễn Đức Sinh-phó Hiệu trưởng-UV.
5. Bà Trần Thị Dịnh-phó Hiệu trưởng-UV.
6. Các Ông(Bà) trưởng các đơn vị-UV.
Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Đảng ủy, Ban Giám Hiệu:
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổ chức đăng ký  đơn vị đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự " .
- Hàng năm tổng hợp kết quả, bình xét khen thưởng, báo cáo lên ban chỉ đạo Thị xã Sông Công theo đúng quy định.
Điều 3. Các ông, bà trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, phòng Tài chính-Kế toán, các đơn vị chức năng, các tổ chức chính trị và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Lưu: VT.                                                                                    ( Đã ký )

Những tin mới hơn

 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn