Hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân. Dành cho cán bộ, Đảng viên dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Click vào đây để Dowload về máy tính