Hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

Click vào đây để Dowload về máy tính