HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII

 
        Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công; Kế hoạch số 61-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐCN Việt Đức về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi là Nghị quyết hội nghị Trung ương 7). Ngày 21 tháng 7 năm 2018, Ban thường vụ Đảng ủy Trường CĐCN Việt Đức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Đức Sinh - Bí thư Đảng ủy nhà trường, cùng các đồng chí Trong ban thường vụ Đảng ủy, ban chấp hành Đảng bộ và Đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường.
Đồng chí Nguyễn Đức Sinh, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”
 
           Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Sinh Bí thư Đảng ủy nhà trường nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27