HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG; QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TW 3, CÁC CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ TW ĐẢNG KHÓA XIII VÀ CÁC ĐỀ ÁN CỦA TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN

         Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 16/8/2021 của Thành ủy Sông Công về tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh, phúc”;  quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, các Đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên.
         Ngày 13/9/2021, Đảng bộ Trường CĐCN Việt Đức đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng;  quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các Đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ.
Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị, kết luận Hội nghị Trung ương 3, các chỉ thị, kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên
 
         Phát biểu quán triệt và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Sinh- Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, đồng thời nắm được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Kết luận Hội nghị Trung ương 3.
         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn- Báo cáo viên Đảng ủy đã triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, quán triệt và triển khai các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các Đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn- Báo cáo viên Đảng ủy triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

         Kết luận Hội nghị Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị, sau hội nghị các cấp ủy, chi bộ tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa; quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận Hội nghị Trung ương 3, các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các Đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Tác giả bài viết: Mạnh Hoàng